Мисия

Мисията на детската градина  като образователна институция  е да бъде професионално подготвено от учителите  пространство за игра , познание , обучение  и  творчество ,  с  желани и значими за децата  и техните родители  форми  за образователен  процес  и културен  просперитет  в обществото. Тя осигурява равен достъп  до задължителната подготовка  на децата  , които нямат равен  старт  - деца за които българският език не е майчин  и другите деца.


    На първо място  - детската градина е  отворена система  за публично социално  присъствие  и център на субекти  , имащи отношение  и отговорност  към  единно социално- педагогическата  система „детска градина – начално училище”.


   На второ място  - това означава  , че тя е ценна среда  за социални контакти  при реализиране целите на съвременното предучилищно  образование  на неговия ранен  и задължителен етап.


   На трето място - тя реализира целенасочен процес на педагогическото образование  за родителите  като инициативен  субект във взаимодействието  със семейството  и осъществява педагогически целесъобразно  и компетентно сътрудничество с родителите.


  Да поддържаме  високо качество  и ефективност на целия процес  в институцията в съответствие с изискванията  на ЗПУО   и „Европа 2020”, както и на всички поднормативни актове , за да отговорим на предизвикателствата на времето , в което живеем.  Да спечелим  и доведем до  успешна реализация   различни национални и международни проекти . Да изградим стабилни партньорства  и  взаимоотношения, основани  на  толерантност и разбирателство.  Да възпитаваме и изграждаме  необходимите социални умения у децата за общуване  и правилно поведение в обществото. Да изградим личности , възпитани в дух на   родолюбие  и патриотизъм  , с модерно виждане за света  и с високо степен  на конкурентно способност , така  че да превърнем  България в просперираща  европейска  държава. Да развиваме и поддържаме  физическата дееспособност и  да осигурим подготовка за активен и здравословен начин на живот.


    Да продължим да осъществяваме  целодневна организация  на работа като инструмент  за превенция на отпадане  от детската градина , за осигуряване на специализирана  помощ при  подготовката , за развиване  на таланти  и удовлетворяване на потребности и интереси.


           Да утвърждаваме съвременни иновационни модели на възпитателно - образователна дейност в детската градина, които осигуряват максимално развитие на детския личностен потенциал,  създадат възможности за пълноценна социална реализация на детето и развитие на способностите му в процеса на възпитание и обучение;  поставят  основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова идентичност; да формираме  децата като личности на 21 век - рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.Детска градина Щастливо детство - Всички права запазени