Визия

    


Предучилищното  образование поставя пред обществеността  ни две основни перспективи  за институционално  реализиране .


Първата  е създаване на условия за формиране на положително отношение  към училището  и  мотивация за учене  - важни фактури за успех  в подготвителната група  и в училище. Ранното формиране  на мотиви за учене  гарантира трайно  положително  отношение  към тази дейност  и създава мотиви за учене през целия живот . Тази задача е особено важна  за децата , които живеят в среда , в която образованието не се приема за ценност.


Предучилищното  образование  има  и втора глобална  перспектива – да полага усилия  за изграждане на положително  отношение към образованието  и у родителите. Мотивираните родители помагат да се преодолеят  трудности  и препятствия , за да се гарантират успешно обучение на децата преди постъпване в подготвителна група , а след това и в начално училище. Израстването на различните култури и тяхната взаимовръзка  не могат да се разглеждат  изолирано  от проблемите  на предучилищната  педагогика. Тази закономерност лежи в основата на междукултурното  взаимодействие  в предучилищното детство.  Тя не изчерпва само изясняването  на едно понятие , а предполага  разгръщането  на съдържащите  го закономерни тенденции , осигурени  като съответни  възпитателни  цели  , образователно съдържание  и педагогически  организационни  форми и средства . Доближаването до другия , до различния , до уникалния – в процеса на предучилищното възпитание и подготовка – досега  те  не  са били достатъчно добре организационно  институционално осигурени.


  Детската градина ще запази своя облик и традиция. Тя ще се развива  като детска градина със всички форми на обучение , отглеждане , възпитаване  и социализация.  Постигането на качествен образователен процес в детската градина ще бъде реализиран с висококвалифицирани  педагози , които имат съвременно мислене  и методика за работа, които използват допълнителни форми  за обучение,   избрани  от родителите  и в съответствие с интересите на децата. Ще продължим да изграждаме  и модернизираме  спортната база и кътовете за отдих.


Ще утвърдим  в общественото пространство  детската градина   като модерна, гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социално - културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца,  родители и учители чрез:


        -  осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 2  до 7 - годишна възраст;


        - гарантиране на личностно - ориентиран и резултативно обоснован възпитателно - образователен процес в педагогическото взаимодействие;


        -   водене на постоянен конструктивен междукултурен диалог, с доверие и подкрепа на родителите в името на децата.Детска градина Щастливо детство - Всички права запазени